راهکارهای خانگی

راهکارهای ایمنی و امنیتی اماکن مسکونی شامل تجهیزات و خدمات ارایه شده جهت حفظ ایمنی و امنیت منازل مسکونی می باشد. راه حل های موجود در این خصوص عبارتند از: