راهکارهای صنعتی

راهکارهای کامل و جامع برای کلیه اماکن تجاری، اداری و صنعتی و شامل کلیه سیستم های ایمنی و امنیتی مورد نیاز صنایع مختلف اعم از صنایع دریایی، سیمان، پالایشگاه ها، خودرو سازی، سکو های نفت و گاز، صنایع شیمیایی، معادن، ایستگاه های حفاری، نیرو گاه ها و ایستگاه های تقویت فشار گاز می باشد. این تجهیزات و خدمات شامل: 

می باشند.