021-22530423   |   support@avandenergy.com

تجهیزات اعلام حریق

چه زمانی تجهیزات اعلام حریق و دتکتور ها بصدا در می آیند؟

 

تجهیزات اعلام حریق و دتکتور ها

 

- شستی اعلام حریق:

شستی های اعلام حریق به صورت دستی توسط افراد فعال شده و از طریق پنل اعلام حریق آژیر ها را فعال می نماید.

- دتکتور دود:

با افزایش غلظت دود در محیط و شناسایی و کشف آن دتکتور هشدار را به پنل اعلام حریق مخابره می نماید.

- دتکتور حرارتی:

به دوصورت فعال می شوند: Fix: افزایش دما به میزان آستانه هشدار دتکتور ROR: تغییرات غیر عادی دما در بازه زمانی مشخص

آوند انرژی