021-22530423   |   support@avandenergy.com

4

baner arow

کمپانی ردی بوفالو(امریکا) با هدف طراحی و تولید طیف کاملی از پمپ های صنعتی بخصوص پمپ های آتشنشانی بنیانگذاری گردیده است که این کمپانی تاکنون در زمینه حفاظت از جان و مال مردم از حریق، به موفقیتهای چشمگیری در طراحی و تولید پمپ های تخصصی دارای کیفیت و استاندارد جهانی دست یافته است.

pump4

رنج محصولات
کمپانی ردی بوفالو تولید کننده رنج گسترده ای از انواع پمپ از قبیل زیر میباشد:

• Horizontal Split Case Pumps
• End Suction Pumps
• In-line Pumps
• Vertical Turbine Pumps

هر مدل از ابتدا با توجه به نیازهای هیدرولیکی و مکانیکی خاص و مورد نیاز پمپهای آتشنشانی طراحی شده است.

استانداردها
تمامی رنج محصولات پمپهای آتش نشانی مذکور دارای استانداردهای UL و FM بوده و مراحل تست کارخانهای هر پمپ به منظور بررسی تطابق مشخصات فنی تجهیز با شرایط استاندارد، اجبارا  قبل از مرحله حمل  صورت میگیرد.
weg aproval

آوند انرژی