021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

 

Mechanical shock 5 min

یکی از سخت گیرانه ترین تست های کابل اعلام حریق، مطابق با استاندارد BS 8491 بررسی میزان مقاومت در برابر آتش به عنوان جزیی از سیستم های اعلام حریق، کنترل دود و حرارت آن می باشد. با کمک این روش، صحت عملکرد مدار در زمان وقوع آتش بررسی می گردد. این آزمایش به عملکرد کابل در معرض آتش سوزی، شوک مکانیکی و اسپری آب می پردازد. یک نمونه از کابل در معرض شعله با دمای حدود 830 درجه سانتیگراد برای حداقل 120 دقیقه نگه داشته می شود. همچنین هر 10 دقیقه یک شوک مکانیکی به طور مستقیم بر کابل نمونه وارد می شود. 5 دقیقه قبل از پایان آزمایش، با یک آب پاش قوی (با قدرت پاشش 2.5 لیتر در دقیقه) برای مدت 5 ثانیه با فاصله 60 ثانیه تست انجام می پذیرد.

Fire AlarmCable banner fire

به لحاظ اهمیتی که کابل های اعلام حریق در حفظ یکپارچگی (Integrity) مدار و جلوگیری از قطعی مدار و اتصال کوتاه (Short Circuit) در هنگام آتش سوزی و قرار گرفتن در معرض شعله مستقیم دارند، در طراحی آنها ملاحظات ویژه ای جهت ارایه بالاترین سطح عملکرد در سیستم های اعلام حریق در نظر گرفته می شود. پارامتر هایی که در این نوع سیستم ها اهمیت ویژه ای دارند؛ مقاومت در برابر شعله های آتش، ضربات مکانیکی، شوک های حرارتی و عدم بسط و توسعه آتش سوزی از طریق خطوط کابلی در کل مجموعه و طبقات است. لذا در این راستا آزمایشات و تست های سخت گیرانه ای برای این کابل در نظر گرفته می شود.

Fire AlarmCable banner

آوند انرژی