021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

 

چرا ویژه؟

• سرعت نصب و راه اندازی 10 برابر سایر سیستم های اعلام حریق 
• امکان اجرای سیستم اعلام حریق در فضاهای در حال بهره برداری
• پشتیبانی از 192 تجهیز بی سیم
• امکان مدیریت اطفا از طریق دریافت فرمان از سیستم اعلام حریق بی سیم

 

 

 
آوند انرژی