021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

 

چرا ویژه؟

• عامل اطفای سریع، پاک و موثر
• مناسب محیط های با حضور افراد
• عدم بر جای ماندن پس ماند و نیازی به نظافت پس از اطفاء
• بکارگیری انحصاری از فن آوری Rupture Disc Valve های بدون نشت کمپانی فایک

 

 

آوند انرژی