021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی
 

3

انبارهای ذخیره سازی مواد خطرناک

انبار مواد خطرناک

مشخصات

مواد خطرناک و قابل اشتعال شامل ترکیباتی با قابلیت انفجار، احتراق و یا مضر برای سلامتی انسان و محیط زیست هستند.
معمولا انبارهایی که این مواد در آنها ذخیره میشوند، دارای طیف گسترده ای از طراحی و چیدمان بر اساس ساختار و ترکیبات و استانداردهای نگهداری این مواد هستند. وجود این استانداردها و مقررات جهت ذخیره سازی و حفاظت مخازن انتخاب روش مناسب جهت اعلام و اطفای حریق در این انبارها را دشوار ساخته است.
آوند انرژی