021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

7

انبار بلوکی

انبار بلوکی

مشخصات

در انبارهای بلوکی کالاها و محصولات در کارتن ها، جعبه ها یا پالت ها در روی هم و یا کنار یکدیگر، بدون استفاده از قفسه ذخیره می شوند. هر بلوک به واحدهای کوچکتری با نام سلول تقسیم می شوند که هر کدام نیز شامل کالاها و فضاهایی با تراکم بالای اجناس می باشند.
آوند انرژی