021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

8

نوار نقاله

نوار نقاله

مشخصات

نوار نقاله کالاها را به سمت خروج و آماده سازی جهت حمل هدایت می کنند. بدین معنی که اساسا همان محصولات و محصولات ذخیره شده در انبارهای بلوکی با همان حساسیت در این بخش نیز انبارش می شوند.
آوند انرژی