021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

9

انبار تایر

انبار تایر

مشخصات

تایرها در پالت های مخصوصی جهت حمل آسان آنها ذخیره می شوند که معمولا با بخش تولیدی در ارتباطند. از آنجاییکه جنس این تایرها بشدت مستعد آتش سوزی هستند، حفاظت از این انبارها اهمیت فراوانی دارند.
آوند انرژی