021-22530423   |   support@avandenergy.com

11

انبارهای مرتفع با ریسک حریق بالا

general articles

مشخصات

در این انبارها به علت تراکم بالای مواد سوختنی، وجود راهکاری با بالاترین سرعت کشف حریق در ابتدایی ترین لحضات وقوع اهمیت فراوان دارد.
آوند انرژی