021-71192   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی
 

12

انبارهای دوار و عمودی

general articles

مشخصات

این انبارها غالبا از قفسه هایی با ارتفاع 30 متر و با قابلیت چرخش تشکیل می شوند که برای کاربران امکان دستیابی آسان و اتوماتیک جهت هدایت کالاها به سمت مسیرهای خروجی و ترخیص را فراهم می نمایند.
آوند انرژی