021-22530423   |   support@avandenergy.com

یک سیستم اعلام حریق کامل و جامع چه امکاناتی را در اختیار کاربران قرار می دهد؟

قسمت اول

هنگامی که هشدار پنل اعلام حریق فعال می گردد مهمترین وظیفه افراد مسئول اطمینان حاصل نمودن از واقعی بودن حریق و پس از آن اقدام به تخلیه افراد و ساکنین است.

پس از اطمینان از وقوع حادثه و در شرایط بحرانی و در زمان وقوع حریق در ساختمان ها، هنگامی که تیم آتش نشان به محل وقوع حادثه اعزام می گردند در وهله نخست؛ نیازمند آن است تا منطقه عملیاتی خود را بشناسد و مسیر رسیدن به مرکز حادثه را برنامه ریزی و مدیریت نماید. در نظر داشته باشید که سریعترین مسیر برای رسیدن به قلب حادثه ممکن است بسته به زمان وقوع و الگوهای ساختمان ها متفاوت باشد. راهبری تیم آتش نشانی به لحاظ اهمیت حفظ جان و مال ساکنین و همچنین نفرات ناجی بسیار حساس می باشد. حال اگر بتوان از سیستم اعلام حریق کمک گرفت، احتمال خطای انسانی حذف شده و عملیات با سرعت و دقت بالاتری صورت می پذیرد.  این بخش در پنل های اعلام حریق با عنوان مدیریت عملیات آتش نشانی (Fire Brigade) مطرح می شود و امکاناتی جهت مسیریابی و نحوه مواجه با حریق را شامل می شود.

 

معرفی امکانات روی پنل اعلام حریق آدرس پذیر  Aritech

در پنل های اعلام حریق آدرس پذیر  Aritech بخش مدیریت عملیات آتش نشانی (Fire Brigade) با امکاناتی جهت مسیریابی و نحوه مواجه با حریق و همچنین امکان تعریف یک تاخیر زمانی جهت فعالسازی هر فعالیت وجود دارد تا ضمن امکان بررسی موقعیت، تصمیم گیری، مدیریت شرایط و اقداماتی همچون تخلیه اضطراری بهترین نحو ممکن صورت پذیرد. 

 

معرفی دکمه ها و نشانگرهای (Button & LED) بخش مدیریت عملیات آتش نشانی (Fire Brigade) روی پنل های اعلام حریق آدرس پذیر Aritech

2X front

ردیف

عنوان

رنگ چراغ LED

شرح

1.       

Fire Routing Start/ Acknowledged button and LED

قرمز

تاخیر تنظیم شده قبلی که منجر به شمارش معکوس شده بود را لغو و عملیات مسیریابی آتش (Fire Routing) را فعال می کند.

چراغ LED چشمک­ زن، نشان دهنده فعال بودن عملیات مسیریابی حریق است و LED دائم روشن، نشان می دهد مسیریابی حریق اعلام و توسط تجهیزات مانیتورینگ از راه دور نمایش داده شده است.

2.       

Fire Routing Delay

button and LED

زرد

تاخیر تنظیم­شده­ جهت عملیات مسیریابی آتش را فعال یا غیرفعال می کند. همچنین اقدام به لغو تاخیر درحال شمارش معکوس نموده و فعالیت مسیریابی آتش را شروع می کند.

LED دائم روشن نشان می دهد تاخیر تنظیم و فعال ­شده است.

LED چشمک زن نشان­دهنده در حال شمارش بودن تاخیر می­باشد. (عملیات مسیریابی آتش به محض اتمام تاخیر  تنظیم شده و یا لغو آن آغاز می شود.)

3.       

Fire Routing Fault/disabled/Test LED

زرد

این بخش بیانگر در حال تست بودن، خطا در عملکرد و غیرفعال بودن عملیات مسیریابی آتش می باشد.

LED چشمک زن بیانگر خطا وLED  دائم روشن، نشان دهنده غیرفعال بودن یا در حال آزمایش بودن را نشان می دهد.

4.       

Fire Protection Start /Acknowledged button and LED

 

قرمز

لغو تاخیر تعریف شده جهت عملیات مواجه با آتش (Fire protection) که فعال شده و در حال شمارش معکوس است. 

LED چشمک زن، فعال بودن عملیات مواجه با آتش را نشان می دهد.

LED دائم روشن، نشان می دهد عملیات مواجه با آتش اعلام و توسط تجهیزات مانیتورینگ از راه دور نمایش داده شده است.

5.       

Fire Routing Delay

button and LED

زرد

تاخیر تنظیم­شده­ جهت عملیات مواجه با آتش را فعال یا غیرفعال می کند. همچنین اقدام به لغو تاخیر درحال شمارش معکوس نموده و فعالیت مواجه با آتش را شروع می کند.

LED دائم روشن نشان می دهد تاخیر تنظیم و فعال ­شده است.

LED چشمک زن نشان­دهنده در حال شمارش بودن تاخیر می­باشد. (عملیات مواجه با آتش به محض اتمام تاخیر تنظیم شده و یا لغو آن آغاز می شود.)

6.       

Fire Protection Fault/disabled/Test LED

زرد

این حالت بیانگر در حال تست بودن، خطادر عملکرد و غیرفعال بودن عملیات مواجه با آتش می باشد

LED چشمک زن بیانگر خطا وLED  دائم روشن، نشان دهنده غیرفعال بودن یا در حال آزمایش بودن را نشان می دهد.

 

آوند انرژی