021-22530423   |   support@avandenergy.com

آوند انرژی

روش نقشه خوانی اعلام حریق و علائم

طراحان نمادهای مربوط به حرفه (صنعت) خود را دارند تا همه افراد حرفه خود قادر به تشخیص آن باشند. کنوانسیون طراحی BS1635:1990 مربوط به فرآیندهای حوزه معماری، مهندسی ساخت و ساز می باشد. یک استاندارد برای مهندسی اعلام حریق در انگلستان وجود دارد، استاندارد فعلی BS1635 می باشد که برای طراحی نقشه های اعلام حریق است. برای ترسیم نقشة اعلام حریق باید استانداردهای موجود در مورد تجهیزات سیستم های اعلام حریق را مد نظر قرارداد. در ادامه اطلاعاتی در مورد نقشه خوانی اعلام حریق و تجهیزات مختلف سیستم های اعلام حریق ارائه ميگردد.

نقشه خوانی اعلام حریق

 

شرح

مورد

نماد یا اختصار

با توجه به استاندارد انگلیس این درها مقاومت دربرابر حریق تا مدت زمان 30 دقیقه را دارا می باشند. چراغ ها و فن های مربوطه در بالای درب ها از روکش مقاوم در برابر حریق هستند.

درها -مقاوم در برابر حریق

Doors – Fire Resisting

  fss1

اگر زمان حریق بیش از 30 دقیقه شود طبق استاندارد مربوطه چراغ ها و فن ها بالای درب ها از روکش مقاوم در برابر حریق بوده ودر مقابل حریق مقاوم می باشند.

درها – مقاوم دربرابر حریق

Doors – Fire Resisting

  fss2

این درها دارای دستگاهایی هستند که باعث می شود درها به طور خودکار بسته شوند.

درها – درهایه خودکار

Doors – Self Closing Devices

SC

درها دارای یک نوع سیستم اتوماتیک هستند که با فعال شدن سیستم اعلام حریق بسته می شوند.

درها – انتشار خودکار

Doors – Automatic Releases

SCA

درهایه امنیت برای مکان هایه خاص مورد استفاده هستند.

درهایه قابل امنیت

Doors – Security

SD

 

درهایه آسان بسته شو

Doors – Free From Fastenings

FFF

با توجه به استاندارد انگلیس مربوط به نیاز 30 دقیقه مقاومت در برابر حریق، استانداردی که توسط ساخت وساز ارائه می شود نشان داده می شود.

ساخت وساز مقاوم در برابر حریق

Fire Resisting Construction

fss4

روکش ساخته شده مطابق با استاندارد انگلیس ساخته شده است زیرا 30 دقیقه مقاومت در برابر حریق را دارد.

روکش مقاومت در برابر حریق

Fire Resisting Glazing

FRG

دوره مقاومت در برابر حریق بیش از 30 دقیقه می باشد.

روکش مقاومت در برابر حریق

Fire Resisting Glazing

FRG60

لعاب نشان داده شده از سطح کف پایین از  1.06 متر نیست.

مقاوم در برابر حریق در ارتفاع بالاتر از سطح کف

Fire Resisting Glazing Height above the floor level

FRG/H

شیلنگ قرقرها طول آنها در شکل نشان داده شده است واحد متر مطابق استاندارد انگلیس است.

آتش نشانی -شیلنگ قرقرها

Fire Extinguishers – Hose Reel

fss5

کپسول قابل حمل WATER TYPE  که ظرفیت آن در لیتر وبه استاندارد انگلیس مربوط است.

آتش نشانی -آب

Fire Extinguishers – Water

fss6

محفظه قابل حمل FOAM TYPE که ظرفیت آن بر حسب لیتر و دارای انگلیس می باشد.

آتش نشانی- فوم

Fire Extinguishers – Foam

fss7

محفظه قابل حمل DRY-POWER TYPE که ظرفیت آن بر حسب کیلوگرم ودر استاندارد انگلیس موجود می باشد.

آتش نشانی – پودر خشک

Fire Extinguishers – Dry Powder

fss8

محفظه هایه آتش نشانی CAR BON-DIOXI DE TYPE قابل حمل که ظرفیت آن بر حسب کیلوگرم می باشد.

آتش نشانی – دی اکسید کربن

Fire Extinguishers – Carbon Dioxide

fss9

 خاموش کنندهای حریق قابل حمل LIQUID-TYPE ظرفیت آنها برحسب کیلوگرم در استاندارد انگلیس می باشد.

آتش نشانی – مایع تبخیر شونده

Fire Extinguishers – Vaporizing Liquid

fss10

پتوهای ضد حریق که اندازه آنها برحسب متر است و دارای استاندارد انگلیس می باشد.

پتو ضد حریق

Fire Extinguishers – Fire Blanket

fss11

شستی هشدار دهنده اعلام حریق طبق استاندارد انگلیس

اعلام حریق – نقطه تماس

Staircase – Weather Protection

fss12

درب هایه کرکرهایی ROLLER

درب- رولر شاتر

Door – Roller Shutter

R.S

درهایی که نشان داده می شوند از بالا و بالایه درب ها هستند.

درب- بالا و پایین

Door – Up and Over

U.O

رمپ ها-همراه با فلش جهت دار صعود.

رمپ

Ramp

fss32

تابلویی که سرنشینان بتوانند اتاق بیرونی را مشاهده کنند.

پانل چشم انداز

Vision Panel

V.P

چراغ های سقفی برای تهویه دود همانطور که در سیستم تهویه دود نشان داده شد.

نور سقف – تهویه خودکار

Roof Light – Automatic Venting

fss33

چراغ های سقفی برای تهیه دود همانطور که در سیستم تهویه دود نشان داده شد.

نور سقفی- تهویه دستی

Roof Light – Manual Venting

  fss35

ونتیلاتورهای سقفی برای تهویه دود نشان داده شده اند مطابق سیستم تهویه.

تهویه پشت بام -تهویه خودکار

Roof Ventilator – Automatic Venting

  fss35

ونیتلاتورهای سقفی برای تهویه دود نشان داده شده اند مطابق سیستم تهویه.

تهویه پشت بام – تهویه دستی

Roof Ventilator – Manual Venting

  fss36

دستیابی به نقاط برجسته دستی در تهویه پشت بام.

تهویه دستی

Roof Ventilator – Manual Override Point

fss37

نقاط نصب اسپرینکلر 

نقاط پاشش خودکار

Automatic Sprinkler Points

fss38

علائم مربوط به خروج مطابق استاندارد انگلیس.

علائم جهت خروج از حریق

Fire Exit Directional Sign

fss24

علائمی که نشان داده شده اند روش اعلام حریق عمومی را نشان می دهند.

اعلام حریق-اعلام عمومی

Fire Notice – General Notice

  fss25

اعلام هایی که روند آتش سوزی را نشان می دهند.

اعلام حریق – اعلام به کارکنان

Fire Notice – Staff Notice

fss26

درهایی که نشان داده شدندبه طور دائم با یک اعلام نشان داده می شوند این درب ها نباید بسته شوند.

اعلام حریق- اعلامیه درب را نگه دارید

Fire Notice – Keep door Shut Notice

fss27

درهایی که نشان داده شده اند به طور دائم با یک اخطار نشان داده می شوند و کلمات SLIDE را برای باز کردن با حروف ارتفاع نشان می دهند همراه بایک فلش.

اعلام حریق-اسلاید برای باز کردن اعلامیه

Fire Notice – Fire Exit Keep Clear Notice

  fss28

علائمی که نشان داده شده دارای کلمات FIRE DOORKEEP-SHUT است.

اعلام حریق-درب بسته است

Fire Notice – Keep door Shut Notice

fss30

درهایی که با این اعلام نشان داده شده اند به طور دائم PUSH BAR  برای باز کردن بلافاصله بالاتر از PUSH BAR با نشان دادن ارتفاع هستند.

اعلام حریق-درب مجهز به اعلام میله فشار

Fire Notice – Door Fitted with Push Bars Notice

fss31

گاردیل ها یا نردها یا دیوارهایی که نشان داده شدند در ارتفاع ثابت سطح بین نرده با سطح زمین طوری طراحی شده که مانع سقوط افراد شوند.

گاردیل یا دیوار

Guardrail Balustrade or Wall

GRL

محافظت از پله ها

پله ها – حفاظت در هوا

Staircase – Weather Protection

WP

دستگاهایی اعلام حریق شنیداری مطابق با استاندارد انگلیس.

اعلام حریق-دستگاه هشدار شنیداری

Fire Alarm – Audible Warning Device

fss13

دستگاهایه اعلام حریق دیداری مطابق با استاندارد انگلیس.

اعلام حریق-هشدار دهنده دیداری

Fire Alarm – Visual Warning Device

fss14

تلفن هایه داخلی که نشان داده شده اند.

اعلام حریق-تلفن داخلی

Fire Alarm – Internal Telephone

fss15

صفحه نمایشگر نشان دهنده حریق مطابق استاندارد انگلیس.

اعلام حریق-صفحه نمایشگر

Fire Alarm – Indicator Panel

fss17

هشدار اعلام حریق به صورت دستی انجام می شود.

هشدار دهنده دستی

Fire Alarm – Manual Sounders

fss18

ردیاب هشدار دهنده اعلام حریق(حرارت)بصورت اتوماتیک مطابق با استاندارد انگلیس.

هشدار اتوماتیک اعلام حریق(حرارت)

Automatic Fire Alarm –
Heat

fss16

ردیاب هشدار دهنده اعلام حریق (دود) بصورت اتوماتیک مطلیق با استاندارد انگلیس.

هشدار اتوماتیک اعلام حریق(دود)

Automatic Fire Alarm –
Smoke

fss42

چراغ هایه روشنایی مطابق با استاندراد انگلیس بخشی از روشنایی اضطراری می باشند.

نقاط روشنایی اضطراری

Emergency Lighting Points

fss19

لامپ هایه هشدار دهنده دستی براب کارکنان استفاده می شود.

لامپ دستی روشنایی اضطراری

Emergency Lighting Hand Lamp

fss20

علامت هایه خروج اضطراری روشن شده مطلبق با استاندارد انگلیس با حروف میلی متر.

روشنایی اضطراری-علامت خروج اضطراری

Emergency Lighting – Illuminated Exit Box

fss21

علائم راهنمایی خروج روشن شده مطابق با استاندارد انگلیس بر حسب ارتفاع بر میلی متر.

روشنایی اضطراری-جعبه خروج روشنایی جهت دار

Emergency Lighting – Illuminated Directional Exit Box

fss22

علائم خروج اظطراری  که حروف کناری ارتفاع نصب را برحسب میلی متر نشان میدهد.

روشنایی اضطراری-جعبه خروج روشنایی جهت دار

Fire Exit Sign

fss23

شیر اصلی سیستم اطفای حریق اسپرینکلر 

آب پاش اصلی اتوماتیک

Automatic Sprinkler – Main Valve

fss24 1

سیتم فشار جهت کنترل دود 

منطقه حفاظت شده توسط یک سیستم فشار

Area Protected by a Pressurization System

fss40 1

 

نقشه های اعلام حریق
نقشة اعلام حریق
تجهیزات سیستم های اعلام حریق
مهندسی اعلام حریق
اعلام حریق
شرکت اعلام و اطفا حریق
شرکت های اعلام حریق
شرکت های اطفای حریق

 

 

 

 

01 solution

01 product

01 atashneshani

01 catalog

آوند انرژی