021-22530423   |   support@avandenergy.com

 

FIRE Protection

 

شما در محیط های زنگی یا محل کار خود هر روز تجهیزات مختلف مقابله با حریق مانند اسپرینکلرها و خاموش کننده های دیواری را می بینید. امروزه عناصر حفاظت از آتش در اکثر فضاها وجود دارند، بنابراین مطمئنا شما می توانید در مورد چگونگی محافظت از کسب و کار خود و افراد احساس خوب داشته باشید. ولی لزوما تنها داشتن سیستم کافی نیست. وجود یک سیستم حفاظتی مناسب و تجهیزات حیاتی اطفای حریق و چراغ های خروجی یک گام بزرگ است. ما امیدواریم که شما با یک شرکت معتبر کار کرده باشید که بتواند دقیقا نیاز شما را برای شرایط کسب و کارتان شما فراهم آورد.این موارد شامل طراحی، نصب و ارائه خدمات هستند. جهت بررسی موارد و ملاحظات یکپارچه جهت حفاظت از آتش موارد زیر را مشاهده نمایید.

  • 1- نگهداری سیستم: نگرانی اصلی شما غالبا حفظ پایداری سیستم است. بدان معنی که مرتبا مورد تست و بازرسی قرار گیرد. این تست اطمینان می دهد که تمام عناصر در حالت کار قرار دارند و تجهیزات شما در حالت عادیو عاری از خطا باشند. این موارد شما را برای مواجه با آتش آماده می کند و به شما اطمینان خاطر می دهد که زمان وقوع حوادث سیستم شما دقیقا همان کاری را انجام می دهد که از آن انتظار می رود. در نتیجه آسیب به حداقل رسیده و  زمان رفع خرابی ها به حداقل می رسد.
  • ادامه در بخش بعدی ...

منبع: https://www.albanyfire.net/about-contact/blog/50-is-your-fire-protection-equipment-really-keeping-you-safe.html

آوند انرژی