021-22530423   |   support@avandenergy.com

دتکتورهای موضعی

دتکتورهای موضعی
دتکتورهای موضعی همانطور که از نام آن نیز مشخص است امکان کشف حریق یا تشخیص وجود انواع گازها اعم از قابل انفجار و یا سمی را در فضاهای محدود امکان پذیر می سازد. این دتکتورها مناسب برای کاربری های کوچک بوده و اغلب از طریق باتری داخلی تغذیه می گردد. این قبیل دستگاه ها غالبا دارای زنگ هشدار بوده و به تنهایی هم وظیفه تشخیص و هم اعلام را انجام می دهد.
دتکتورهای موضعی کمپانی First Alert به صورت بی سیم با قابلیت ها و کارکردهای مختلف در انواع گوناگون در این لینک قابل مشاهده است.

آوند انرژی