021-22530423   |   support@avandenergy.com

Fire AlarmCable banner

baner arow

 مشخصات یک کابل اعلام حریق مناسب

کابل باید به درستی طراحی، تولید و همچنین آزمایش شود. رفتار کابل در مجاورت با شعله های آتش تفاوت دارد. اولین ویژگی کابل واکنش آن در شرایط وقوع آتش است. به این دلیل عملکرد کابل در دو موقعیت زیر بایستی بررسی گردد:

• مقاومت در عدم انتشار شعله
• مقاومت در برابر آتش

کابل مقاوم در برابر انتشار شعله، می توانند در برابر گسترش آتش سوزی مقاومت کنند، اما ممکن است کابل به طور کامل تخریب شود و هیچ مداری پایدار نخواهد ماند. در این صورت تمام سیستم های متصل به کابل به طور کامل از مدار خارج می شوند. کابل های مقاوم در برابر انتشار شعله در حفظ پایداری سیستم نقشی نخواهد داشت، اما برای جلوگیری از گسترش شعله مناسبند.

کابل مقاوم در برابر آتش، یا همان کابل نسوز یکپارچگی مدار را حفظ می کنند و در صورت آتش سوزی به کار خود ادامه می دهند. سیستم های اعلام حریق، روشنایی اضطراری و سیستم های تخلیه اضطراری بایستی از این کابل ها استفاده نمایند. در این صورت امکان تخلیه ساختمان، سیگنال های هشدار دهنده و فعال شدن سیستم های مورد نیاز در شرایط اضطراری وجود خواهد داشت. کابل های مقاوم در برابر آتش همیشه به عنوان مقاوم در برابر انتشار شعله هم در نظر گرفته می شوند، چرا که آنها در طول آتش سوزی بالاترین سطح امنیتی را تضمین می نمایند.


انتشار گازها / تراکم دود

از دیگر ویژگی های کابل که بایستی در این زمینه دقیق تر، در نظر گرفته شود، نوع و مقدار گازیست که در طول وقوع حریق تولید می شود. در حقیقت، قربانیان اصلی آتش سوزی ها اغلب به دلیل گازهایی است که از سوختن مواد، نه حضور خود آتش، ایجاد می گردد. یکی از محبوب ترین مواد مورد استفاده برای عایق و پوشش کابل های برق PVC است.
این ماده به دلیل حضور کلر در ترکیباتش، مقاومت بالایی در انتشار آتش دارد و یک سرکوب کننده شعله است به حساب می آید. از سوی دیگر، کلر یک گاز خورنده و سمی است و دود سنگینی ایجاد می کند. در صورت آتش سوزی باید از این ویژگی ها اجتناب کرد. به همین دلیل ضروریست که ویژگی های زیر مد نظر قرار گیرند:

عدم وجود هالوژن (گاز اسیدی)
دود خروجی از کابل کنترل شده

بنابراین، با توجه به استانداردهای مختلف، آزمایش های خاصی برای تایید این عملکرد تعریف می شوند.

 

 

تست های کاربردی و الزامی کابل های اعلام حریق

کابل اعلام حریق دارای طراحی ویژه ارایه بالاترین سطح عملکرد در سیستم های اعلام حریق می باشد. پارامتر هایی که در این نوع سیستم ها دارای اهمیت اند در طراحی این نوع کابلها رعایت گردیده است. از جمله حفظ یکپارچگی (Integrity) مدار و جلوگیری از قطعی مدار و اتصال کوتاه (Short Circuit) در هنگام آتش سوزی و قرار گرفتن در معرض شعله مستقیم، بسط و توسعه پیدا نکردن آتش سوزی از طریق خطوط کابلی در کل مجموعه و طبقات که امروزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا در این راستا آزمایشات و تست های سخت گیرانه ای برای این کابل در نظر گرفته می شود.

1- روش های تست مقاومت  کابل و حفظ پایداری مدار در شرایط آتش سوزی

BS 6387

Test method for resistance to fire of cables required to maintain circuit integrity under fire conditions

به منظور بررسی اینکه آیا کابل قادر به حفظ پایداری مدار در شرایط آتش سوزی مانند: وجود آتش سوزی همراه با آب و آتش سوزی همراه شوک های مکانیکی، انجام می شود. در طول آزمایش، کابل ها در ولتاژ نامی خود نگه داشته می شوند.

 

Performance Table

Performance Table

Performance Table 1

مقاومت در برابر آتش
(Fire Resistance (CAT. A B C S

کابل در دما و مدت زمان مشخص شده ای در معرض آتش قرار می گیرد.

Flame Test 2 min
مقاومت در برابر آتش و آب
(Fire and Water Resistance (CAT. W

کابل برای مدت 15 دقیقه در معرض شعله با دمای 650 درجه سانتیگراد و برای 15 دقیقه هم در معرض آتش سوزی و اسپری آب قرار می گیرد.

Flame and water spray 1 2 min
(Fire Resistance with Mechanical Shocks (CAT. X Y Z
مقاومت در برابر آتش و ضربه های مکانیکی

کابل بر روی یک پنل عمودی نصب می شود و با یک نوار فولادی به مدت 15 دقیقه تحت تأثیر شعله قرار می گیرد.

Before After min

 

2- روش های تست و بررسی مقاومت کابلهای کوچک در شرایط اضطراری

BS EN 50200

Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits


مقاومت در برابر آتش

این آزمایش برای بررسی پایداری کابل ها را در معرض آتش تا دمای 830 درجه سانتی گراد و شوک های مکانیکی قرار می دهد.

Mechanical shock
Fire Resistance table

 

3- روش های تست و بررسی مقاومت کابلهای کوچک در شرایط اضطراری

(BS EN 50200 annex E (STANDARD CABLE - BS 5839-1 - CLAUSE 26.2D

Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits

مقاومت در برابر آتش

این تست برای اطمینان از صحت عملکرد مدار در زمان وقوع آتش انجام می شود. کابل در معرض شعله با دمای 830 درجه سانتیگراد و شوک های مکانیکی به مدت 15 دقیقه قرار می گیرد. همچنین 15 دقیقه نیز برای تست شعله، شوک های مکانیکی و اسپری آب در نظر گرفته می شود.

Mechanical shock 1

Mechanical shock 1

Mechanical shock 2

4- روش های تست و ارزیابی پایداری کابل های اعلام حریق 

BS 8434-2

Methods of test for assessment of the fire integrity of electric cables


مقاومت در برابر آتش

این تست برای اطمینان از صحت عملکرد مدار در زمان وقوع آتش انجام می شود. کابل در معرض شعله با دمای 930 درجه سانتیگراد و شوک های مکانیکی به مدت 60 دقیقه قرار می گیرد. همچنین 60 دقیقه نیز برای تست شعله، شوک های مکانیکی و اسپری آب در نظر گرفته می شود.

Mechanical shock 111

Mechanical shock 3

Mechanical shock 4

5- روش های بررسی و تست کابلهای قطر بزرگ  به عنوان جزیی از سیستم های اعلام حریق، کنترل دود و حرارت و برخی دیگر سیستم های ایمنی فعال

BS 8491:2008

Method for assessment of fire integrity of large diameter power cables for use as components for smoke and heat control systems and certain other active fire safety systems


مقاومت در برابر آتش

این روش برای بررسی صحت عملکرد مدار در زمان وقوع آتش مناسب کابل های قطر بزرگ است. این آزمایش برای اطمینان از عملکرد کابل های در معرض آتش سوزی، شوک مکانیکی و اسپری آب انجام می شود. یک نمونه از کابل در معرض شعله با دمای حدود 830 درجه سانتیگراد برای حداقل 120 دقیقه نگه داشته می شود. همچنین هر 10 دقیقه یک شوک مکانیکی به طور مستقیم بر کابل نمونه وارد می شود. 5 دقیقه قبل از پایان آزمایش، با یک آب پاش قوی (با قدرت پاشش 2.5 لیتر در دقیقه) برای مدت 5 ثانیه با فاصله 60 ثانیه تست انجام می شود.

Mechanical shock 5 min

Mechanical shock 6 min

6- بررسی کابل ها در شرایط آتش سوزی
IEC 60331, CEI 20-36

Tests for electric cables under fire conditions


مقاومت در برابر آتش

این آزمایش برای اطمینان از صحت عملکرد مدار در هنگام آتش سوزی انجام می شود. نمونه ای از کابل بر روی شعله در حدود 750 درجه سانتیگراد برای مدت حداقل 90 دقیقه تحت ولتاژ نامی نگه داشته می شود، تا عدم وقوع اتصال کوتاه تست گردد. این آزمون همچنین می تواند در شرایط سخت تر، تا 1100 درجه سانتیگراد انجام شود. 

Fire Resistance 3 min

 7- تست های اشتعال پذیری کابل های الکتریکی

Flamability tests for electrical cables

NFC 32-070 CR1
این تست برای اطمینان از صحت عملکرد مدار در زمان وقوع آتش انجام می شود. کابل در یک کوره لوله ای با افزایش درجه حرارت تا دمای 920 درجه سانتی گراد قرار می گیرد. کابل توسط شوک های مکانیکی تحت فشار و فشار کششی قرار می گیرد.

Mechanical shock 5 min

Mechanical shock 6 min

8- تست انتشار شعله بر روی کابل های خم شده

Fire propagation test on bunched cables

BS EN 60332-3 IEC 60332-3, CEI 20-22/3

نمونه های کابل با طول 3.5 متر در مقادیر مورد نیاز استاندارد بر روی یک نردبان در داخل کابین فلزی نصب شده و در معرض شعله تا دمای 750 درجه سانتیگراد برای یک زمان خاص (20 یا 40 دقیقه) قرار می گیرند. کابل ها نباید بیش از 2.5 متر بسوزند.

8 FIRE AND FLAME PROPAGATION 1

 

9- آزمایش انتشار شعله در کابل های تک رشته

BS EN 60332-1 IEC 60332-1, CEI 20-35/1 
BS EN 60332-2 IEC 60332-2, CEI 20-35/2
کابل با طول نمونه 60 سانتی متری به صورت عمودی با دو گیره در داخل یک کابین کوچک، تحت شعله ای با یک دمای مشخص شده قرار می گیرد. زمان اعمال شعله بر اساس قطر کابل (60-480 ثانیه) است. در پایان آزمایش، بخش سوخته شده کابل نباید بیش از 50 میلی متر به گیره نزدیک تر شود.

Propagation Test10- انتشار گاز هیدروکلریک اسید (HCl)
BS EN 60754-1 IEC 60754-1, CEI 20-37/2-1
تست انتشار گاز
هر ماده غیر فلزی کابل (در حدود یک گرم) در یک کوره لوله ای شکل تا دمای 800 درجه سانتیگراد سوخته است. جریان هوای کنترل شده گازهای تولید شده را در یک محلول مناسب جذب می کند. ریزش محلول امکان تعیین مقدار اسید هیدروکلریک (HCl) تولید شده را فراهم می کند.

HCl Emission

HCl Emission 1


11- میزان خوردگی توسط گاز

BS EN 60754-2 IEC 60754-2, CEI 20-37/2-2
این تست امکان تخمین خوردگی فلزات در برابر گازهای آزاد شده، هنگام سوزاندن کابل ها را مهیا می کند. مواد تشکیل دهنده کابل در یک کوره لوله ای با دمای بالاتر از 935 درجه سانتیگراد سوزانده می شود. جریان هوای کنترل شده گازهای تولید شده را در یک محلول مخصوص آب مقطر جذب می کند. در نهایت pH و میزان هدایت پذیری کابل اندازه گیری می شود.

Gas Corrosivity


12- تراکم دود
BS EN 61034-2 IEC 61034-2, CEI 20-37/3
در یک کابین فلزی مکعبی 3 متری، نمونه کابل با 100 سی سی الکل موجود در یک سینی فلزی سوزانده می شوند. این سیستم فوتومتریک شامل یک منبع نور و یک فوتوسل است که به صورت افقی در سطح عمودی مکعب در ارتفاع 2.15 متر قرار دارد و میزان جذب یا انتقال نور را اندازه گیری می نماید.

 

 

 

 

 

 

Smoke Density

کابل اعلام حریق کویسل ایتالیا (Cavicel) 
FIRECEL SR 114H
  • عایق سیلیکونی
  • دارای تاییدیه Basec و LPCB
  • هادی 2x1.5
  • دمای کارکرد 40- الی 90 درجه سانتی گراد

 بعضا به کابل مقاوم در برابر حریق کابل ضد حریق هم می گویند.

 

آوند انرژی