021-22530423   |   support@avandenergy.com

4

baner arow


1- کنترل دود در پله برقی و راهروها

پله برقی و راهروها بین طبقات فاصله ایجاد می کنند. این فواصل نقاط حساسی هستند که لازم است در هنگام وقوع حریق از انتشار دود و حریق از طبقات پایینی محفوظ بمانند. با گسترش حریق به سمت بالا پرده های دود موانع فیزیکی در مقابل آتش ایجاد می نماید.

Smoke Curtains1

2- کنترل دود در مخازن دود

پله برقی و راهروها بین طبقات فاصله ایجاد می کنند. . این فواصل نقاط حساسی هستند که لازم است در هنگام وقوع حریق از انتشار دود و حریق از طبقات پایینی محفوظ بمانند.

Smoke Curtains2

3- کنترل دود درب های آسانسور

چاه آسانسور مجرای مناسبی برای انتشار دود و حریق که می تواند سبب فروریختن بنا در زمان کوتاهی گردد. درب های آسانسور ممکن است ضدحریق باشند ولی از انتشار دود نمی توانند جلوگیری نمایند. پرده های دود از انتقال دود لابی به بالا جلوگیری می نماید. در صورتیکه شعله کشف شده در بالای آسانسور بصورت نامرئی به وجود بیاید، پرده هایی که جهت محافظت تشکیل می گردند نشت دود را در چاه آسانسور و درب ها به شدت کاهش می دهند.

Smoke Curtains3

4- جدا سازی آتش

برای جلوگیری از انتشار حریق از یک محدوده به حدوده ای دیگر پرده دود عنصری حیاتی در جداسازی راهبردی و استراتژیک به شمار می آید. در زمان گسترش حریق، پرده ها یک مانع فیزیکی در مقابل انتشار حریق ایجاد و کنترل آن در ساختمان ایجاد می کند.

Smoke Curtains5

5-  کنترل دود در فضای آتریوم

پرده های اتوماتیک دود و حریق Kent قطعا در راهبرد محافظت ساختمان در برابر حریق موثر می باشد. آتریوم یک فضای باز وسیع ایجاد می نماید که بسرعت دود و آتش در حال انتشار به سطوح بالا را در خود جای می دهد. انتشار حریق می تواند توسط پرده های حریق و دود محدود گردد و خارج کردن دود از طریق دودکش و فن های تخلیه کننده را میسر سازد.

Smoke Curtains4 

 

 

 

آوند انرژی